Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Elektro-Cal Sp. z o.o z siedzibą w Zajączkowo 28 a, 83-111 Miłobądz. Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje inspektor ochrony danych (dalej IOD), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: elektrocal@elektrocal.pl.

 

Podanie danych i wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Elektro-cal Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), następnie dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celach związanych z budowaniem i podtrzymywaniem relacji biznesowych lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń, stanowiących prawnie uzasadnione interesy Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Odbiorcami danych będą pracownicy i współpracownicy Elektro-cal Sp. z o.o. oraz podmioty, którym Elektro-cal Sp. z o.o. może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub innych.

 

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.